Lasy Miejskie - Warszawa
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Lasy Miejskie > Menu Podmiotowe > Status prawny > Status prawny

Status prawny

  Drukuj
 

Lasy Miejskie - Warszawa jest jednostką budżetową m.st. Warszawy powołaną Uchwałą Nr VI/94/2007 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 2 marca 2007 roku.

Tekst ujednolicony

uchwały Nr VI/94/2007 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 2 marca 2007 r. (Mazow.2007.72.1636 z dnia 16.04.2007 r.) w sprawie utworzenia jednostki budżetowej m.st. Warszawy pod nazwą „Lasy Miejskie – Warszawa”, uwzględniający zmiany wynikające z projektu uchwały Rady miasta stołecznego Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej m.st. warszawy pod nazwą „Lasy Miejskie – Warszawa”.

 

 

Uchwała  Nr VI/94/2007

Rady miasta stołecznego Warszawy

z dnia 2 marca 2007 r.

 

w sprawie utworzenia jednostki budżetowej m.st. Warszawy pod nazwą
„Lasy Miejskie – Warszawa”.

 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h i art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645 i 1318) oraz art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z  2013 r., poz. 595 i 645) w związku z art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, 938 i 1646) uchwala się  co następuje:

 

§ 1.

Tworzy się z dniem 1 kwietnia 2007 r. jednostkę budżetową m.st. Warszawy pod nazwą: "Lasy Miejskie - Warszawa" z siedzibą w Warszawie.

 

§ 2.

1) Przedmiot działania, organizację i zasady gospodarki finansowej "Lasów Miejskich - Warszawa" określa statut stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2) "Lasy Miejskie - Warszawa" wyposaża się w niezbędne do wykonania zadań składniki mienia m.st. Warszawa, zgodnie z brzmieniem załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 3.

Upoważnia się Dyrektora "Lasów Miejskich - Warszawa" do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, w tym do wydawania decyzji administracyjnych, o których mowa w art. 9 ust. 2, art. 19 ust. 3, art. 21 ust. 5, art. 23 ust 4 i art. 24 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.). 

 

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi m.st. Warszawy.

 

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2007 r.

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/94/2007 Rady m.st. Warszawy z dnia 2 marca 2007 roku

 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/94/2007 Rady m.st. Warszawy z dnia 2 marca 2007 roku

 

 

UCHWAŁA NR LXXXIII/2128/2014

RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

z dnia 5 czerwca 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej m.st. Warszawy pod

nazwą „Lasy Miejskie – Warszawa”

 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h i art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645 i 1318) oraz art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 i 645) w związku z art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, 938 i 1646) uchwala się co następuje:

 

§ 1.

W uchwale Nr VI/94/2007 Rady m.st. Warszawy z dnia 2 marca 2007 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej m.st. Warszawy pod nazwą „Lasy Miejskie - Warszawa” wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Upoważnia się Dyrektora „Lasów Miejskich - Warszawa” do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, w tym do wydawania decyzji administracyjnych, o których mowa w art. 9 ust. 2, art. 19 ust. 3, art. 21 ust. 5, art. 23 ust. 4 i art. 24 ustawy dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59, z późn. zm. [1])”

2) w załączniku Nr 1 do uchwały, o którym mowa w § 1, w Statucie „Lasów Miejskich – Warszawa” w § 3 po pkt 3 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) prowadzenie spraw związanych ze sporządzaniem projektów planów urządzenia lasu, projektów uproszczonych planów urządzenia lasu, inwentaryzacji stanu lasu oraz projektów dokonywania zmiany tych planów w drodze aneksów, o których mowa w art. 23 ust. 1 ustawy o lasach.”

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi m.st. Warszawy.

 

§ 3.

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.[1] ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 34, poz. 170 i Nr 106, poz. 622 i Nr 224, poz. 1337 i z 2013 r., poz. 628.

                                               

 
 
Wprowadził Marek Roman 07-01-2008
Aktualizujący Piekielniak Marcin 20-02-2017
Zatwierdzający Piekielniak Marcin 20-02-2017
Publikujący Zawodnik-Moranowicz Ewa (Gabinet Prezydenta (GP)) 21-02-2017
Liczba odwiedzin: 8804
Rejestr zmian